SDS

เปรียบเทียบสินค้า (0)


ADAPTER A SDS KT-JO12-2020

ADAPTER A SDS KT-JO12-2020

ADAPTER A SDS KT-JO12-2020 หัวจับดอกสว่าน รูเกลียว KT..

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 10X160 (P29424)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 10X160 (P29424)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 10X160 (P29424) เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.0 มม.ความยาวรวม 160 มม. ช่วงเจาะ 100 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 10X210 (P29430)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 10X210 (P29430)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 10X210 (P29430) เส้นผ่าศูนย์กลาง 10.0 มม.ความยาวรวม 210 มม. ช่วงเจาะ 150 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 12X160 (P29480)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 12X160 (P29480)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 12X160 (P29480) เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.0 มม.ความยาวรวม 160 มม. ช่วงเจาะ 100 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 12X210 (P29496)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 12X210 (P29496)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 12X210 (P29496) เส้นผ่าศูนย์กลาง 12.0 มม.ความยาวรวม 210 มม.ช่วงเจาะ 150 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 13X160 (P29527)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 13X160 (P29527)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 13X160 (P29527) เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.0 มม.ความยาวรวม 160 มม.ช่วงเจาะ 100 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 13X210 (P29533)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 13X210 (P29533)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 13X210 (P29533) เส้นผ่าศูนย์กลาง 13.0 มม. ความยาวรวม 210 มม.ช่วงเจาะ 150 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X210 (P29620)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X210 (P29620)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X210 (P29620) เส้นผ่าศูนย์กลาง 16.0 มม.ความยาวรวม 210 มม.ช่วงเจาะ 150 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X210(D-002902)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X210(D-002902)2เขี้ยว

ดอกสว่่านเจาะคอนกรีต ชนิด 2 เขี้ยว..

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X310(D-00309)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X310(D-00309)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 16X310(D-00309) 2เขี้ยว เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.0 มม. ความยาวรวม 310 มม. ช่วงเจาะ 3..

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6.5X110 (D-00088)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6.5X110 (D-00088)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6.5X110 (D-00088) เส้นผ่านศุูนย์กลาง 6.5 มม. ความยาวรวม 110 มม. ช่วงเจาะ 50 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6.5X160 (P29290)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6.5X160 (P29290)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6.5X160 (P29290) เส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 มม. ความยาวรวม 160 มม. ช่วงเจาะ 100 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6X160(D-00066)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6X160(D-00066)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 6X160(D-00066) 2 เขี้ยว ความยาวรวม (L) 160 MM ช่วงเจาะ 100 MM เส้นผ่าศูนย์กลาง (..

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 7X160(D-00119)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 7X160(D-00119)2เขี้ยว

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 7X160(D-00119) 2เขี้ยว..

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 8X110 (P29343)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 8X110 (P29343)

ดอกสว่านคอนกรีต SDS 8X110 (P29343) เส้นผ่าศูนย์กลาง 8.0 มม. ความยาวรวม 110 มม.ช่วงเจาะ 50 มม...

0.00B ราคาไม่รวมภาษี: 0.00B

แสดง 1 - 15 จาก 22 (2 หน้า)